ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 bosquejado [es] bosquejado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 esbozado [es] esbozado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 delinearlo [es] delinearlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 abocetado [es] abocetado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/01/2010 gordita [es] gordita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 delinearselo [es] delinearselo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 ridiculizado [es] ridiculizado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 ridiculizando [es] ridiculizando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 apuntado [es] apuntado ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/01/2010 ridiculizaría [es] ridiculizaría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 brindarán [es] brindarán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 declaran [es] declaran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 aseguradas [es] aseguradas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 atrasadas [es] atrasadas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 plumazo [es] plumazo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 gratuitos [es] gratuitos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 Jacobo Árbenz [es] Jacobo Árbenz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 becas [es] becas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 bilingües [es] bilingües ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/09/2009 hispanos [es] hispanos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 diseñados [es] diseñados ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 talleres [es] talleres ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/09/2009 escolares [es] escolares ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 contentos [es] contentos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 juguetes [es] juguetes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 comiendo [es] comiendo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/09/2009 patatas [es] patatas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/09/2009 fritas [es] fritas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/09/2009 sentarse [es] sentarse ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/09/2009 refrescarlo [es] refrescarlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ