ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 Douglas Hyde [en] Douglas Hyde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 Mary Robinson [en] Mary Robinson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 Stephen Blumberg [en] Stephen Blumberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 Quaestor [en] Quaestor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 degust [en] degust ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/03/2010 decrees [en] decrees ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/12/2009 dispel [en] dispel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 ipratropium [en] ipratropium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 wyle [en] wyle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 Elixophylline [en] Elixophylline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 Lindon [en] Lindon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 hydride [en] hydride ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 complaisance [en] complaisance ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 Willard Boyle [en] Willard Boyle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 Elizabeth Blackburn [en] Elizabeth Blackburn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 scumball [en] scumball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 ferreting [en] ferreting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 scooping up [en] scooping up ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2009 inordinately [en] inordinately ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 rolled [en] rolled ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2009 overburden [en] overburden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 Leach [en] Leach ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2009 pleaser [en] pleaser ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2009 cherished [en] cherished ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/10/2009 hums [en] hums ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 padawan [en] padawan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 barks [en] barks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 impaired [en] impaired ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 advancement [en] advancement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/10/2009 indicate [en] indicate ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ