ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Babinski's [en] Babinski's ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 poor [en] poor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 pirate [en] pirate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 scientific [en] scientific ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 Robert Indiana [en] Robert Indiana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Paul Cadmus [en] Paul Cadmus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Alma Woodsey Thomas [en] Alma Woodsey Thomas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Abbott Handerson Thayer [en] Abbott Handerson Thayer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Albert Pinkham Ryder [en] Albert Pinkham Ryder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 coprophagy [en] coprophagy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 rooster [en] rooster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 tech-savvy [en] tech-savvy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 won't [en] won't ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 home-made [en] home-made ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 comes [en] comes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 hasn't [en] hasn't ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 two-seater [en] two-seater ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 faces [en] faces ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 pollution [en] pollution ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 electric [en] electric ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 ideal [en] ideal ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 vehicles [en] vehicles ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 affluent [en] affluent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 obstacles [en] obstacles ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 boast [en] boast ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 despite [en] despite ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 industry [en] industry ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 roll [en] roll ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 micro [en] micro ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 under [en] under ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ