ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 introducing [en] introducing ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 into [en] into ਉਚਾਰਨ 12 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 mass [en] mass ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 debating [en] debating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 charge [en] charge ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 operate [en] operate ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 practical [en] practical ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 waiver [en] waiver ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 citing [en] citing ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 fleet [en] fleet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 restrictions [en] restrictions ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 lacks [en] lacks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 explains [en] explains ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 gasoline [en] gasoline ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 parking [en] parking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 driven [en] driven ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 only [en] only ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 licence [en] licence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 outside [en] outside ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 restricted [en] restricted ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 uses [en] uses ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 don't [en] don't ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 market [en] market ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 without [en] without ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 necessary [en] necessary ਉਚਾਰਨ 16 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 isn't [en] isn't ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 organizations [en] organizations ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 like [en] like ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 switch [en] switch ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 kinds [en] kinds ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ