ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Dong Kingman [en] Dong Kingman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Jim Dine [en] Jim Dine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 William Congdon [en] William Congdon ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 John Singleton Copley [en] John Singleton Copley ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 Thomas Dewing [en] Thomas Dewing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Mark Tobey [en] Mark Tobey ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Bradley Walker Tomlin [en] Bradley Walker Tomlin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 John Trumbull [en] John Trumbull ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 William Harnett [en] William Harnett ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Grant Wood [en] Grant Wood ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Gilbert Stuart [en] Gilbert Stuart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 James Rosenquist [en] James Rosenquist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Clyfford Still [en] Clyfford Still ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Frank Stella [en] Frank Stella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 John Singer Sargent [en] John Singer Sargent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Michael Shanks [en] Michael Shanks ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 Ryan Gosling [en] Ryan Gosling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Matt Austin [en] Matt Austin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Shawn Ashmore [en] Shawn Ashmore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Aaron Ashmore [en] Aaron Ashmore ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 Paul Anka [en] Paul Anka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Graham Greene [en] Graham Greene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Gregory Smith [en] Gregory Smith ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Michael Ironside [en] Michael Ironside ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Leslie Hope [en] Leslie Hope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Jill Hennessy [en] Jill Hennessy ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/06/2008 Tom Green [en] Tom Green ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Paul Kane [en] Paul Kane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Agnes Martin [en] Agnes Martin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2008 Kenneth Gilbert [en] Kenneth Gilbert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ