ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 Patrik Järbyn [sv] Patrik Järbyn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 maelström [sv] maelström ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 Sabadill [sv] Sabadill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 hörlur [sv] hörlur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 jumboplatsen [sv] jumboplatsen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 Lars-Olof Franzén [sv] Lars-Olof Franzén ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 Ingolf [sv] Ingolf ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Ås Sivborg [sv] Ås Sivborg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Richard Hobert [sv] Richard Hobert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 kams [sv] kams ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 kurder [sv] kurder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Bernhard Henrik Crusell [sv] Bernhard Henrik Crusell ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Axel von Fersen [sv] Axel von Fersen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Bjärsmyr [sv] Bjärsmyr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Eric Prydz [sv] Eric Prydz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 tvåändsstickning [sv] tvåändsstickning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Dajm [sv] Dajm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Kurt Atterberg [sv] Kurt Atterberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Bromma [sv] Bromma ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/08/2009 möjlig [sv] möjlig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 utgång [sv] utgång ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/08/2009 getmesost [sv] getmesost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Stieg Larsson [sv] Stieg Larsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Ulf Gröhn [sv] Ulf Gröhn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Ingemar Fries [sv] Ingemar Fries ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/08/2009 Svenljunga [sv] Svenljunga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Hammarby Sjöstad [sv] Hammarby Sjöstad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Josefin [sv] Josefin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Fersen [sv] Fersen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2009 Stig Blomqvist [sv] Stig Blomqvist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ