ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 muito [pt] muito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 também [pt] também ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 tia [pt] tia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 estrella [es] estrella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 valdeir [pt] valdeir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 mas [pt] mas ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/10/2012 mortadela [pt] mortadela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ