ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 desbordarse [es] desbordarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 defendernos [es] defendernos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 defenderla [es] defenderla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cuartas [es] cuartas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 culta [es] culta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cursillos [es] cursillos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 burdas [es] burdas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 buscadora [es] buscadora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 caballerías [es] caballerías ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cañitas [es] cañitas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 camisas [es] camisas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 brazas [es] brazas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 cuestiones [es] cuestiones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 burlas [es] burlas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 bulliciosas [es] bulliciosas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 desahogando [es] desahogando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 persuasión [es] persuasión ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 chismes [es] chismes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/10/2010 chistosos [es] chistosos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2010 hable [es] hable ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/04/2010 actué [es] actué ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/04/2010 extrañaron [es] extrañaron ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 nuez moscada [es] nuez moscada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 llegarás [es] llegarás ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 frutos rojos [es] frutos rojos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 oir [es] oir ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 suaves [es] suaves ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 madurez [es] madurez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/10/2009 ponerse de pie [es] ponerse de pie ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/10/2009 tengo prisa [es] tengo prisa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ