ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/07/2009 incitar [es] incitar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/07/2009 orador [es] orador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 timorato [es] timorato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 Cupido [es] Cupido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 impostor [es] impostor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 autócrata [es] autócrata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 jurista [es] jurista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 odioso [es] odioso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 arisco [es] arisco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 anexo [es] anexo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 trinchar [es] trinchar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 magno [es] magno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 transmitir [es] transmitir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 te [es] te ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 ilusionista [es] ilusionista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 sigilo [es] sigilo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 papeleta [es] papeleta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 provocar [es] provocar ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 consumidor [es] consumidor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/07/2009 secreta [es] secreta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 escrita [es] escrita ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/07/2009 fermento [es] fermento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 directriz [es] directriz ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 galope [es] galope ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2009 torturar [es] torturar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 patíbulo [es] patíbulo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 menear [es] menear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 checo [es] checo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 inoportuno [es] inoportuno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/06/2009 contrabandista [es] contrabandista ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ