ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/08/2011 Guilherme Milhomem Gusmão [pt] Guilherme Milhomem Gusmão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2011 Guilherme Alvim Marinato [pt] Guilherme Alvim Marinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2011 Deus te ajude [pt] Deus te ajude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2011 Ribatejana [pt] Ribatejana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/08/2011 Eu gostaria de comprar [pt] Eu gostaria de comprar ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
29/08/2011 Juó Bananère [pt] Juó Bananère ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2011 eletrocauterização [pt] eletrocauterização ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2011 Theatro Municipal [pt] Theatro Municipal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/03/2011 eletrocirúrgico [pt] eletrocirúrgico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitáceo [pt] fitáceo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 finês [pt] finês ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fistulado [pt] fistulado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitobiologia [pt] fitobiologia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fecharam [pt] fecharam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 gastamos [pt] gastamos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 gastei [pt] gastei ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 nasceram [pt] nasceram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 vamos [pt] vamos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 teoria [pt] teoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 escrivaninha [pt] escrivaninha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 desenvolver [pt] desenvolver ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 tijuca [pt] tijuca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitofarmácia [pt] fitofarmácia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fistular [pt] fistular ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fincamento [pt] fincamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitogênico [pt] fitogênico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitoclímico [pt] fitoclímico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitogenia [pt] fitogenia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitógeno [pt] fitógeno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2010 fitófago [pt] fitófago ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ