ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 拱北汽车站 [yue] 拱北汽车站 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 葡挞 [yue] 葡挞 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 网盘 [yue] 网盘 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 翻墙 [yue] 翻墙 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 呢排 [yue] 呢排 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 细文仔 [yue] 细文仔 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2015 女權主義 [yue] 女權主義 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ