ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/05/2012 intergalático [pt] intergalático ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/05/2012 obituário [pt] obituário ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 glosa [pt] glosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 epílogo [pt] epílogo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 cipriota [pt] cipriota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 episódico [pt] episódico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 pacifismo [pt] pacifismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 religiões [pt] religiões ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 interplanetário [pt] interplanetário ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 interlúdio [pt] interlúdio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 possessão [pt] possessão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 lunemoto [pt] lunemoto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 comodista [pt] comodista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 comodismo [pt] comodismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 centurião [pt] centurião ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 planisfério [pt] planisfério ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 linguado [pt] linguado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 linfático [pt] linfático ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 persa [pt] persa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 geleia [pt] geleia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 detecção [pt] detecção ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 catatônico [pt] catatônico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 preguei o olho [pt] preguei o olho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 Rio Orellana [pt] Rio Orellana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2012 Wi-Fi [pt] Wi-Fi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2012 paneiro [pt] paneiro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2012 entropicar [pt] entropicar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2012 chamusco [pt] chamusco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2012 descamar [pt] descamar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2012 interrogar [pt] interrogar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ