ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/11/2011 bafometria [pt] bafometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2011 acérico [pt] acérico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2011 Flórida [pt] Flórida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2011 jiboia [pt] jiboia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2011 caçula [pt] caçula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/11/2011 paradigma [pt] paradigma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2011 econometria [pt] econometria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 flamingo [pt] flamingo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 ferro [pt] ferro ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 espernear [pt] espernear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 folho [pt] folho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 Ariclenes da Silva Ferreira [pt] Ariclenes da Silva Ferreira ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 ordália [pt] ordália ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 garçota [pt] garçota ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 antifascismo [pt] antifascismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 trotskismo [pt] trotskismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 radicalismo [pt] radicalismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/11/2011 pentagonal [pt] pentagonal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/11/2011 cacife [pt] cacife ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 desinflação [pt] desinflação ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 tanatologista [pt] tanatologista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 tangedor [pt] tangedor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 nuvem [pt] nuvem ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 acantiodonte [pt] acantiodonte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 tangerineira [pt] tangerineira ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2011 tangimento [pt] tangimento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 acaróspora [pt] acaróspora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 tantã [pt] tantã ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 tânico [pt] tânico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2011 tanatológico [pt] tanatológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ