ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 tacaratuense [pt] tacaratuense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 rio-formosense [pt] rio-formosense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 antônio-almeidense [pt] antônio-almeidense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 campo-maiorense [pt] campo-maiorense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 francisco-santense [pt] francisco-santense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/02/2016 passagem-franquense [pt] passagem-franquense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 santantoniense [pt] santantoniense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 parnaguaense [pt] parnaguaense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 nazareno-do-piauí [pt] nazareno-do-piauí ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 pavussuense [pt] pavussuense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 novo-orientino [pt] novo-orientino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 pajeuense [pt] pajeuense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 padre-marquense [pt] padre-marquense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 palmeirino [pt] palmeirino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 paes-landinense [pt] paes-landinense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 pedro-segundense [pt] pedro-segundense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 paulistanense [pt] paulistanense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 paquetaense [pt] paquetaense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 picoense [pt] picoense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 piracuruquense [pt] piracuruquense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 pio-nonense [pt] pio-nonense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 piripiriense [pt] piripiriense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 regenerense [pt] regenerense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 antoniolintense [pt] antoniolintense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 ribeiro-gonçalvino [pt] ribeiro-gonçalvino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 santa-luzense [pt] santa-luzense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 santinacense [pt] santinacense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 sigefredense [pt] sigefredense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 san-brazense [pt] san-brazense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/02/2016 são-felicense [pt] são-felicense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ