ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 libração [pt] libração ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 licenciatura [pt] licenciatura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 esquecível [pt] esquecível ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 cânhamo [pt] cânhamo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 mandacaru [pt] mandacaru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 dulcícola [pt] dulcícola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 econômico [pt] econômico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 Tucunduba [pt] Tucunduba ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 economia [pt] economia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2013 Guamá [pt] Guamá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/07/2012 Famalicão [pt] Famalicão ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 dina [pt] dina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 Cirene [pt] Cirene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 casca [pt] casca ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 compilação [pt] compilação ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 interrogações [pt] interrogações ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 tourear [pt] tourear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 canela [pt] canela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 vitoriana [pt] vitoriana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 postila [pt] postila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 baianista [pt] baianista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 xupé [pt] xupé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 baromotor [pt] baromotor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 caldeirinha [pt] caldeirinha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 privativo [pt] privativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 micetoma [pt] micetoma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 ajudar [pt] ajudar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 apaixonado [pt] apaixonado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 piolhos [pt] piolhos ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 longevo [pt] longevo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ