ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 feital [pt] feital ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 analíticas [pt] analíticas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 glótica [pt] glótica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 sincarpado [pt] sincarpado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 ulemá [pt] ulemá ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 periquito [pt] periquito ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 arara-azul [pt] arara-azul ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/06/2012 pantofóbico [pt] pantofóbico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 pantofobia [pt] pantofobia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 papeleto [pt] papeleto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 litotripsia [pt] litotripsia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 hesitava [pt] hesitava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 revelaram [pt] revelaram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 deixam [pt] deixam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 amparar [pt] amparar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 retinindo [pt] retinindo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 empecível [pt] empecível ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 Engenheiro Civil [pt] Engenheiro Civil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 vieirense [pt] vieirense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 tabaquear [pt] tabaquear ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 esquecidas [pt] esquecidas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 alcalificante [pt] alcalificante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 hematoma [pt] hematoma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 eficaz [pt] eficaz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 ineficaz [pt] ineficaz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 saibroso [pt] saibroso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 saibro [pt] saibro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 tégula [pt] tégula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 tefroíta [pt] tefroíta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/05/2012 telecinesia [pt] telecinesia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ