ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

Zababa

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

Zababa ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 nahromadění [cs] nahromadění ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 nástavek [cs] nástavek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 nátrubek [cs] nátrubek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 částečně [cs] částečně ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 připínat [cs] připínat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 frikasé [cs] frikasé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 frigidnost [cs] frigidnost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 Frísko [cs] Frísko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 Vilímec [cs] Vilímec ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 povadlý [cs] povadlý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 prolhaný [cs] prolhaný ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 seník [cs] seník ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 sepnout [cs] sepnout ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 seprat [cs] seprat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 teplárna [cs] teplárna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 pirátský tisk [cs] pirátský tisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 tiskací písmena [cs] tiskací písmena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 těžnice [cs] těžnice ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 těžař [cs] těžař ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 vlašský ořech [cs] vlašský ořech ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 naslouchat [cs] naslouchat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 kondolence [cs] kondolence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 nahodilý [cs] nahodilý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 živý [cs] živý ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 obložený [cs] obložený ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 prospěšný [cs] prospěšný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 osazenstvo [cs] osazenstvo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 litovat [cs] litovat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 oblékat [cs] oblékat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/09/2013 zastávat [cs] zastávat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ