ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 Artemisa [es] Artemisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 Dioniso [es] Dioniso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 ferroviario [es] ferroviario ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/07/2011 jade [es] jade ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 sésamo [es] sésamo ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
26/07/2011 logo [es] logo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2011 kafkiano [es] kafkiano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2011 suburbano [es] suburbano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 neoyorquino [es] neoyorquino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/05/2011 Eurogrupo [es] Eurogrupo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/05/2011 Cartaginés [es] Cartaginés ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/05/2011 deportivo [es] deportivo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/05/2011 cadencia [es] cadencia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2011 componerse [es] componerse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 recubrirse [es] recubrirse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 regalía [es] regalía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 quédate [es] quédate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 frotándose [es] frotándose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 gigantesca [es] gigantesca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 destripó [es] destripó ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 arañándose [es] arañándose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 atrevía [es] atrevía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/01/2011 carótida externa [es] carótida externa ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/01/2011 cuádriceps [es] cuádriceps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2010 semasiológico [es] semasiológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2010 profetas [es] profetas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/09/2010 reconocemos [es] reconocemos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2010 oremos [es] oremos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/09/2010 onomasiológico [es] onomasiológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/09/2010 lexicografía [es] lexicografía ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ