ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 casse-tête [fr] casse-tête ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 montagnes russes [fr] montagnes russes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 mésaventure [fr] mésaventure ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 payait [fr] payait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 payés [fr] payés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 payées [fr] payées ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 payée [fr] payée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 participent [fr] participent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 participe [fr] participe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/09/2010 l'environnement [fr] l'environnement ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 Payot [fr] Payot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 Hadès [fr] Hadès ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 Poher [fr] Poher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] subjonctif imparfait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 conditionnel présent [fr] conditionnel présent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/09/2010 L'homme armé [fr] L'homme armé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/09/2010 branlant [fr] branlant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 péréquation [fr] péréquation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 perçus [fr] perçus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 perçue [fr] perçue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 perçu [fr] perçu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 pondérer [fr] pondérer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 ponctualité [fr] ponctualité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 polygone [fr] polygone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 Platini [fr] Platini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 plaignante [fr] plaignante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 plaies [fr] plaies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 mutilé [fr] mutilé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 placements [fr] placements ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2010 piquets [fr] piquets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ