ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 scram [en] scram ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 Sir Henry Middleton [en] Sir Henry Middleton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 Walter Brennan [en] Walter Brennan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 subtropical [en] subtropical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 sacrificial [en] sacrificial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 Jeremy Abbott [en] Jeremy Abbott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 Tests [en] Tests ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 sized [en] sized ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2011 emulated [en] emulated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 smoothly [en] smoothly ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2011 third party [en] third party ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2011 previews [en] previews ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2011 funnier [en] funnier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 collided [en] collided ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2011 buzzes [en] buzzes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 lunkhead [en] lunkhead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2011 softened [en] softened ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ