ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 Yewubdar Gebru [am] Yewubdar Gebru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 lalibela [am] lalibela ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 shoa [am] shoa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 negusa nagast [am] negusa nagast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/06/2017 tippu [am] tippu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ