ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
fróður ਉਚਾਰਨ
fróður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
fróð ਉਚਾਰਨ
fróð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
frótt ਉਚਾਰਨ
frótt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
ófreskur ਉਚਾਰਨ
ófreskur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
ofstæki ਉਚਾਰਨ
ofstæki [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
okkar ਉਚਾਰਨ
okkar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
hákarls ਉਚਾਰਨ
hákarls [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
hettupeysa ਉਚਾਰਨ
hettupeysa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
landamæravörður ਉਚਾਰਨ
landamæravörður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
landamæri ਉਚਾਰਨ
landamæri [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
kleina ਉਚਾਰਨ
kleina [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
magns ਉਚਾਰਨ
magns [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
horfðu ਉਚਾਰਨ
horfðu [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
Þjóðvarður ਉਚਾਰਨ
Þjóðvarður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
skipta ਉਚਾਰਨ
skipta [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
olnbogabót ਉਚਾਰਨ
olnbogabót [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
Sigurður Þórarinsson ਉਚਾਰਨ
Sigurður Þórarinsson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
Eldfell ਉਚਾਰਨ
Eldfell [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
Auðsholtshjáleiga ਉਚਾਰਨ
Auðsholtshjáleiga [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
Jakob Yngvason ਉਚਾਰਨ
Jakob Yngvason [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
siglt ਉਚਾਰਨ
siglt [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
raunveruleikasjónvarp ਉਚਾਰਨ
raunveruleikasjónvarp [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
Karlsdóttir ਉਚਾਰਨ
Karlsdóttir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2014
illska ਉਚਾਰਨ
illska [is] 0 ਵੋਟਾਂ
12/08/2014
álfs ਉਚਾਰਨ
álfs [is] 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
skjól ਉਚਾਰਨ
skjól [is] 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
Lúsía ਉਚਾਰਨ
Lúsía [is] 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
hringhenda ਉਚਾਰਨ
hringhenda [is] 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
ferskeytla ਉਚਾਰਨ
ferskeytla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
Herjúlfsson ਉਚਾਰਨ
Herjúlfsson [is] 0 ਵੋਟਾਂ