ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
Herjólfsson ਉਚਾਰਨ
Herjólfsson [is] 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014
sérhlífni ਉਚਾਰਨ
sérhlífni [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
sköllóttur ਉਚਾਰਨ
sköllóttur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
kerfill ਉਚਾਰਨ
kerfill [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
kerfisvandi ਉਚਾਰਨ
kerfisvandi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
greinarmunur ਉਚਾਰਨ
greinarmunur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
höfuðstafir ਉਚਾਰਨ
höfuðstafir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
stuðlar ਉਚਾਰਨ
stuðlar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
sléttubönd ਉਚਾਰਨ
sléttubönd [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
skrítla ਉਚਾਰਨ
skrítla [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
vindlingar ਉਚਾਰਨ
vindlingar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
skrípi ਉਚਾਰਨ
skrípi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
kerfisbundið ਉਚਾਰਨ
kerfisbundið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
kerfisbundin ਉਚਾਰਨ
kerfisbundin [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
kerfisbundinn ਉਚਾਰਨ
kerfisbundinn [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
klessa ਉਚਾਰਨ
klessa [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
klesst ਉਚਾਰਨ
klesst [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
klesstur ਉਚਾਰਨ
klesstur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
kyrrð ਉਚਾਰਨ
kyrrð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
keyrð ਉਚਾਰਨ
keyrð [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
keyrður ਉਚਾਰਨ
keyrður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
keyrðar ਉਚਾਰਨ
keyrðar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
breytingaskeið ਉਚਾਰਨ
breytingaskeið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
Elís ਉਚਾਰਨ
Elís [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
skemill ਉਚਾਰਨ
skemill [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
Gústi ਉਚਾਰਨ
Gústi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
Eistnaflug ਉਚਾਰਨ
Eistnaflug [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
Grundarstígur ਉਚਾਰਨ
Grundarstígur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
rafhlaða ਉਚਾਰਨ
rafhlaða [is] 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014
Húnbogi ਉਚਾਰਨ
Húnbogi [is] 0 ਵੋਟਾਂ