ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
sýnast ਉਚਾਰਨ
sýnast [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Neðstikaupstaður ਉਚਾਰਨ
Neðstikaupstaður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Runólfur ਉਚਾਰਨ
Runólfur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
fáeinir ਉਚਾਰਨ
fáeinir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Gemlufallsheiði ਉਚਾਰਨ
Gemlufallsheiði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Þorgeir Ljósvetningagoði ਉਚਾਰਨ
Þorgeir Ljósvetningagoði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Nýbýlavegur ਉਚਾਰਨ
Nýbýlavegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Fljótsheiði ਉਚਾਰਨ
Fljótsheiði [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Grenjaðarstaður ਉਚਾਰਨ
Grenjaðarstaður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Hofsós ਉਚਾਰਨ
Hofsós [is] 0 ਵੋਟਾਂ
01/08/2014
Brjánslækur ਉਚਾਰਨ
Brjánslækur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
vont ਉਚਾਰਨ
vont [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
beinlínis ਉਚਾਰਨ
beinlínis [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
hurðir ਉਚਾਰਨ
hurðir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
bóklaus ਉਚਾਰਨ
bóklaus [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
málsháttur ਉਚਾਰਨ
málsháttur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
hitabylgja ਉਚਾਰਨ
hitabylgja [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
húsmóðir ਉਚਾਰਨ
húsmóðir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
hormón ਉਚਾਰਨ
hormón [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
hormónatruflun ਉਚਾਰਨ
hormónatruflun [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
kælir ਉਚਾਰਨ
kælir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
hægur ਉਚਾਰਨ
hægur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
elskulegur ਉਚਾਰਨ
elskulegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
fyrir framan ਉਚਾਰਨ
fyrir framan [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
Leiknir ਉਚਾਰਨ
Leiknir [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
Höttur ਉਚਾਰਨ
Höttur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
Mídas ਉਚਾਰਨ
Mídas [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
drepið ਉਚਾਰਨ
drepið [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
óheilbrigður ਉਚਾਰਨ
óheilbrigður [is] 0 ਵੋਟਾਂ
25/07/2014
lélegur ਉਚਾਰਨ
lélegur [is] 0 ਵੋਟਾਂ