ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/08/2014 Herjólfsson [is] Herjólfsson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/08/2014 sérhlífni [is] sérhlífni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 sköllóttur [is] sköllóttur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 kerfill [is] kerfill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 kerfisvandi [is] kerfisvandi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 greinarmunur [is] greinarmunur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 höfuðstafir [is] höfuðstafir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 stuðlar [is] stuðlar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 sléttubönd [is] sléttubönd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 skrítla [is] skrítla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 vindlingar [is] vindlingar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 skrípi [is] skrípi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 kerfisbundið [is] kerfisbundið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 kerfisbundin [is] kerfisbundin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 kerfisbundinn [is] kerfisbundinn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 klessa [is] klessa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 klesst [is] klesst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 klesstur [is] klesstur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 kyrrð [is] kyrrð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 keyrð [is] keyrð ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 keyrður [is] keyrður ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 keyrðar [is] keyrðar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 breytingaskeið [is] breytingaskeið ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 Elís [is] Elís ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 skemill [is] skemill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 Gústi [is] Gústi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 Eistnaflug [is] Eistnaflug ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 Grundarstígur [is] Grundarstígur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 rafhlaða [is] rafhlaða ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/08/2014 Húnbogi [is] Húnbogi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ