ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
06/11/2010 atrevida [es] atrevida ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/11/2010 birthmark [en] birthmark ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/11/2010 disdainfully [en] disdainfully ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 prying [en] prying ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 dreamily [en] dreamily ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 bounded [en] bounded ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 murmured [en] murmured ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 coarseness [en] coarseness ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 vulgarity [en] vulgarity ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 hollow-cheeked [en] hollow-cheeked ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 bare-headed [en] bare-headed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 loveliness [en] loveliness ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 refusals [en] refusals ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 charitably [en] charitably ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 puritanical [en] puritanical ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 unspotted [en] unspotted ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 subtleties [en] subtleties ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 dearest [en] dearest ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 fastidiously [en] fastidiously ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 academicians [en] academicians ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 poaching [en] poaching ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 audibly [en] audibly ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 inaudibly [en] inaudibly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 stirred [en] stirred ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 ribbons [en] ribbons ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 surrendering [en] surrendering ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 beast [en] beast ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 weatherproof [en] weatherproof ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 missionary [en] missionary ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 anal [en] anal ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ