ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 anal [en] anal ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 vibrator [en] vibrator ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 dildo [en] dildo ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 G-spot [en] G-spot ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 guilty pleasure [en] guilty pleasure ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 pleasure [en] pleasure ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 lick [en] lick ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 dripped [en] dripped ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 sex [en] sex ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 handcuffs [en] handcuffs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 glamorpuss [en] glamorpuss ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 crapper [en] crapper ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 pimp [en] pimp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 gimme [en] gimme ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 reallocate [en] reallocate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 puss [en] puss ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 hanky-panky [en] hanky-panky ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 rubber [en] rubber ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 booty [en] booty ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 smooch [en] smooch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 upskirt [en] upskirt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 suck [en] suck ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 sucks [en] sucks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 69 [en] 69 ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 cake-hole [en] cake-hole ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 douche bag [en] douche bag ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 ass [en] ass ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 oral sex [en] oral sex ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 shaved [en] shaved ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 penis [en] penis ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ