ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 vagina [en] vagina ਉਚਾਰਨ 10 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 thigh [en] thigh ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 slave [en] slave ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 bondage [en] bondage ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 honoring [en] honoring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 moan [en] moan ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 hump [en] hump ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 fellatio [en] fellatio ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 blow job [en] blow job ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 taint [en] taint ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 testicles [en] testicles ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 sexy [en] sexy ਉਚਾਰਨ 11 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 orgasm [en] orgasm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 cum [en] cum ਉਚਾਰਨ 7 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 cock [en] cock ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 lover [en] lover ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 dirty [en] dirty ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 whipped cream [en] whipped cream ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 nipple [en] nipple ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 pussy [en] pussy ਉਚਾਰਨ 21 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 twat [en] twat ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 delish [en] delish ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 bootylicious [en] bootylicious ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 clit [en] clit ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 booty call [en] booty call ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 tied up [en] tied up ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 homonym [en] homonym ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 epiphanic [en] epiphanic ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 colicky [en] colicky ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 unwatchable [en] unwatchable ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ