ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 absurdism [en] absurdism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 contemplating [en] contemplating ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 flamingos [en] flamingos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 tying [en] tying ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 unconventionality [en] unconventionality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 originality [en] originality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 faulted [en] faulted ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 misfires [en] misfires ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 unsettling [en] unsettling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 unholy [en] unholy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 chiodos [en] chiodos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 Muslim [en] Muslim ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
17/08/2010 disadvantageously [en] disadvantageously ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
17/08/2010 Eurovision [en] Eurovision ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ