ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 faeces [en] faeces ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 DRADIS [en] DRADIS ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 frack [en] frack ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 Zune [en] Zune ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 extravaganza [en] extravaganza ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 philanthropic [en] philanthropic ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 URL [en] URL ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 MySQL [en] MySQL ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 GUI [en] GUI ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 subtle [en] subtle ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
04/04/2008 cognition [en] cognition ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 phenylalanine [en] phenylalanine ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 murder [en] murder ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 omnipotent [en] omnipotent ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/04/2008 viscous [en] viscous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ