ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 居庸叠翠 [zh] 居庸叠翠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 卢沟晓月 [zh] 卢沟晓月 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 玉泉趵突 [zh] 玉泉趵突 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 西山晴雪 [zh] 西山晴雪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 蓟门烟树 [zh] 蓟门烟树 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 金台夕照 [zh] 金台夕照 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 琼岛春阴 [zh] 琼岛春阴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/08/2010 太液秋风 [zh] 太液秋风 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 太遗憾了 [zh] 太遗憾了 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 萨其马 [zh] 萨其马 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 凤梨酥 [zh] 凤梨酥 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 花糕 [zh] 花糕 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 豌豆黄 [zh] 豌豆黄 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/07/2010 冰棍 [zh] 冰棍 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
29/07/2010 你好 [zh] 你好 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ