ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 somero [es] somero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 fenecer [es] fenecer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 anodino [es] anodino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 descorra [es] descorra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 blandas [es] blandas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 recostado [es] recostado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 hundirlo [es] hundirlo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 encuentre [es] encuentre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 úselas [es] úselas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 necesitará [es] necesitará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 exigen [es] exigen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 terminará [es] terminará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 presta [es] presta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 inteligibilidad [es] inteligibilidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 desentrañar [es] desentrañar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 claman [es] claman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 consumar [es] consumar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 sonriente [es] sonriente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 achispado [es] achispado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 gozoso [es] gozoso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 acogedor [es] acogedor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 estiloso [es] estiloso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 selecto [es] selecto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 controlado [es] controlado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 convincente [es] convincente ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 inexpresivo [es] inexpresivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 lacónico [es] lacónico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 entrecortado [es] entrecortado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 ocupará [es] ocupará ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 amoroso [es] amoroso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ