ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

alexandrayr

alexandrayr ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Fremstifoss ਉਚਾਰਨ
Fremstifoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
bófi ਉਚਾਰਨ
bófi [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
kennarar ਉਚਾਰਨ
kennarar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Hafragrautur ਉਚਾਰਨ
Hafragrautur [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Bergarfoss ਉਚਾਰਨ
Bergarfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Rauðufossar ਉਚਾਰਨ
Rauðufossar [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Pokafoss ਉਚਾਰਨ
Pokafoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Sjávarfoss ਉਚਾਰਨ
Sjávarfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Bæjarfoss ਉਚਾਰਨ
Bæjarfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Ægissíðufoss ਉਚਾਰਨ
Ægissíðufoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Drífandisfoss ਉਚਾਰਨ
Drífandisfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Eyjabakkafoss ਉਚਾਰਨ
Eyjabakkafoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Femri-Fellsfoss ਉਚਾਰਨ
Femri-Fellsfoss [is] 1 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Faxifoss ਉਚਾਰਨ
Faxifoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Flögufoss ਉਚਾਰਨ
Flögufoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Fosstorfufoss ਉਚਾਰਨ
Fosstorfufoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Gjárfoss ਉਚਾਰਨ
Gjárfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Þórðarfoss ਉਚਾਰਨ
Þórðarfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Hamrafoss ਉਚਾਰਨ
Hamrafoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Hrauneyjafoss ਉਚਾਰਨ
Hrauneyjafoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Hrísfoss ਉਚਾਰਨ
Hrísfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Hangandifoss ਉਚਾਰਨ
Hangandifoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Íráfoss ਉਚਾਰਨ
Íráfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Jónsfoss ਉਚਾਰਨ
Jónsfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Kæfufoss ਉਚਾਰਨ
Kæfufoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Svöðufoss ਉਚਾਰਨ
Svöðufoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Kerlingarfoss ਉਚਾਰਨ
Kerlingarfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Króksfoss ਉਚਾਰਨ
Króksfoss [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Eyrargata ਉਚਾਰਨ
Eyrargata [is] 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018
Hafþór ਉਚਾਰਨ
Hafþór [is] 0 ਵੋਟਾਂ