ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Fremstifoss [is] Fremstifoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 bófi [is] bófi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 kennarar [is] kennarar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Hafragrautur [is] Hafragrautur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Bergarfoss [is] Bergarfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Rauðufossar [is] Rauðufossar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Pokafoss [is] Pokafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Sjávarfoss [is] Sjávarfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Bæjarfoss [is] Bæjarfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Ægissíðufoss [is] Ægissíðufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Drífandisfoss [is] Drífandisfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Eyjabakkafoss [is] Eyjabakkafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Femri-Fellsfoss [is] Femri-Fellsfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Faxifoss [is] Faxifoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Flögufoss [is] Flögufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Fosstorfufoss [is] Fosstorfufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Gjárfoss [is] Gjárfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Þórðarfoss [is] Þórðarfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Hamrafoss [is] Hamrafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Hrauneyjafoss [is] Hrauneyjafoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Hrísfoss [is] Hrísfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Hangandifoss [is] Hangandifoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Íráfoss [is] Íráfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Jónsfoss [is] Jónsfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Kæfufoss [is] Kæfufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Svöðufoss [is] Svöðufoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Kerlingarfoss [is] Kerlingarfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Króksfoss [is] Króksfoss ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Eyrargata [is] Eyrargata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/02/2018 Hafþór [is] Hafþór ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ