ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/10/2009 cablu [ro] cablu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2009 înghesuială [ro] înghesuială ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2009 lână [ro] lână ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2009 mătase [ro] mătase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2009 baterie [ro] baterie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/10/2009 număra [ro] număra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 O [ro] O ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 in [ro] in ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 a [ro] a ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Cosel [ro] Cosel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 fond [ro] fond ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 mitran [ro] mitran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Mitrita [ro] Mitrita ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Trică [ro] Trică ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Mitrica [ro] Mitrica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Mitache [ro] Mitache ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Mitrache [ro] Mitrache ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Tache [ro] Tache ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Tică [ro] Tică ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Cocea [ro] Cocea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Conea [ro] Conea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Dincu [ro] Dincu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Dinicu [ro] Dinicu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Demetru [ro] Demetru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 duma [ro] duma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Duncea [ro] Duncea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Mitru [ro] Mitru ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Mitrea [ro] Mitrea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Guţă [ro] Guţă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/10/2009 Goguţă [ro] Goguţă ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ