ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 socialise [en] socialise ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/08/2010 socialising [en] socialising ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/08/2010 notebooks [en] notebooks ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 prepositions [en] prepositions ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/08/2010 sacked [en] sacked ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/08/2010 proposed [en] proposed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 expense [en] expense ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
25/08/2010 Sea of Japan [en] Sea of Japan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/08/2010 printers [en] printers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 grâces [fr] grâces ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 goudronné [fr] goudronné ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 précisait [fr] précisait ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 prêche [fr] prêche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 pratiquée [fr] pratiquée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 poudres [fr] poudres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 postales [fr] postales ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/08/2010 eel-catfish [en] eel-catfish ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 deepwater flathead [en] deepwater flathead ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/08/2010 deepwater [en] deepwater ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/08/2010 six-gill [en] six-gill ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 participations [fr] participations ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 parisiennes [fr] parisiennes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 Paribas [fr] Paribas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 parfums [fr] parfums ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/08/2010 perçoit [fr] perçoit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 perçoivent [fr] perçoivent ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 pochoir [fr] pochoir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/08/2010 plongé dans [fr] plongé dans ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/08/2010 plongé [fr] plongé ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ