ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
20/04/2019 excoriation disorder [en] excoriation disorder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Santa Cruz, California [en] Santa Cruz, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Los Osos, California [en] Los Osos, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Los Angeles, California [en] Los Angeles, California ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Palm Beach, California [en] Palm Beach, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Wrigley, California [en] Wrigley, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Brewster, Massachusetts [en] Brewster, Massachusetts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Baja, California [en] Baja, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Mexicali, Mexico [en] Mexicali, Mexico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Calexico, California [en] Calexico, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Huntington Beach, California [en] Huntington Beach, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Pismo Beach, California [en] Pismo Beach, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 San Miguel, California [en] San Miguel, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Eureka, California [en] Eureka, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Denver, Colorado [en] Denver, Colorado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Salt Lake City, Utah [en] Salt Lake City, Utah ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Tucson, Arizona [en] Tucson, Arizona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Phoenix, Arizona [en] Phoenix, Arizona ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Glen Rose, Texas [en] Glen Rose, Texas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Portland, Oregon [en] Portland, Oregon ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Amherst, Massachusetts [en] Amherst, Massachusetts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Cambria, California [en] Cambria, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Morro Bay, California [en] Morro Bay, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Solvang, California [en] Solvang, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Anaheim, California [en] Anaheim, California ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 San Bernardino, California [en] San Bernardino, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Las Vegas, Nevada [en] Las Vegas, Nevada ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Reno, Nevada [en] Reno, Nevada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 Santa Barbara, California [en] Santa Barbara, California ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
11/03/2019 San Luis Obispo, California [en] San Luis Obispo, California ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ