ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/12/2011 interior [en] interior ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
02/11/2010 irregular [en] irregular ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/11/2010 professionally [en] professionally ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/11/2010 worn [en] worn ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/11/2010 word [en] word ਉਚਾਰਨ 11 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
02/11/2010 were [en] were ਉਚਾਰਨ 18 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2010 caught [en] caught ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2010 walk [en] walk ਉਚਾਰਨ 18 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2010 water [en] water ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
26/10/2010 resource [en] resource ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/10/2010 catch [en] catch ਉਚਾਰਨ 13 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 syntagm [en] syntagm ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 gyri [en] gyri ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 gyrus [en] gyrus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 sulcus [en] sulcus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 lavage [en] lavage ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 intubate [en] intubate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 cerebrum [en] cerebrum ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 cline [en] cline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 valeric [en] valeric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 thalamus [en] thalamus ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 hypothalamus [en] hypothalamus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 isocortex [en] isocortex ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 xerostomia [en] xerostomia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 chimerism [en] chimerism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 spirant [en] spirant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 crapshoot [en] crapshoot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 FTW [en] FTW ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 FML [en] FML ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 BTW [en] BTW ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ