ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Richard Mourdock [en] Richard Mourdock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Caburn [en] Caburn ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 verderer [en] verderer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Raoul Walsh [en] Raoul Walsh ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Pampero [en] Pampero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Ossifrage [en] Ossifrage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Urangan [en] Urangan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Hathi [en] Hathi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Bandar-log [en] Bandar-log ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Ingalls [en] Ingalls ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 crostini [en] crostini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 enterally [en] enterally ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 Zionists [en] Zionists ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 β-glucosidase [en] β-glucosidase ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 preretirement [en] preretirement ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 aminoacidopathy [en] aminoacidopathy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/04/2019 acquiesces [en] acquiesces ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 centimorgan [en] centimorgan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 visceromegaly [en] visceromegaly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 hypersplenism [en] hypersplenism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 metachromatic [en] metachromatic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 galactosylceramide [en] galactosylceramide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 hypertonicity [en] hypertonicity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 gangliosidosis [en] gangliosidosis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 mucopolysaccharidoses [en] mucopolysaccharidoses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 demasculinize [en] demasculinize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 orthoganal [en] orthoganal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 irretentive [en] irretentive ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 downtake [en] downtake ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
31/03/2019 drogue [en] drogue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ