ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
24/01/2019 yskäisen [fi] yskäisen ਉਚਾਰਨ CyberAngel ਵੱਲੋਂ
24/01/2019 aavistettua [fi] aavistettua ਉਚਾਰਨ CyberAngel ਵੱਲੋਂ
24/01/2019 aattopäivänä [fi] aattopäivänä ਉਚਾਰਨ CyberAngel ਵੱਲੋਂ
13/02/2014 وطن پرستى [fa] وطن پرستى ਉਚਾਰਨ faryfarfar ਵੱਲੋਂ
13/02/2014 عین الدوله [fa] عین الدوله ਉਚਾਰਨ faryfarfar ਵੱਲੋਂ
13/02/2014 مشروطه خواهان [fa] مشروطه خواهان ਉਚਾਰਨ faryfarfar ਵੱਲੋਂ
13/02/2014 مصاحفه [fa] مصاحفه ਉਚਾਰਨ faryfarfar ਵੱਲੋਂ
07/02/2014 hősiesség [hu] hősiesség ਉਚਾਰਨ vlarya ਵੱਲੋਂ
07/02/2014 előérzet [hu] előérzet ਉਚਾਰਨ vlarya ਵੱਲੋਂ
06/02/2014 cameretta [it] cameretta ਉਚਾਰਨ xenyower ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 succosità [it] succosità ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 riprendono [it] riprendono ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 baroni [it] baroni ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 rosai [it] rosai ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 viaggiatori [it] viaggiatori ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 microfoni [it] microfoni ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 conquistati [it] conquistati ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 rigori [it] rigori ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 valutando [it] valutando ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 squilibri [it] squilibri ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 aggressivi [it] aggressivi ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 contrastati [it] contrastati ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 potevamo [it] potevamo ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 sapevamo [it] sapevamo ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 dovevamo [it] dovevamo ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 trovavamo [it] trovavamo ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 aggiudicato [it] aggiudicato ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 metti [it] metti ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 becchi [it] becchi ਉਚਾਰਨ xenyower ਵੱਲੋਂ
05/02/2014 metabolizzati [it] metabolizzati ਉਚਾਰਨ antoniog ਵੱਲੋਂ