ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
04/02/2014 salendo [it] salendo ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 aggiudica [it] aggiudica ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 accorcia [it] accorcia ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 campionessa [it] campionessa ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 assicura [it] assicura ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 ritrovando [it] ritrovando ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 rabbiosa [it] rabbiosa ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 spiazza [it] spiazza ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 lanciata [it] lanciata ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 sventaglio [it] sventaglio ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 connazionale [it] connazionale ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 parigini [it] parigini ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 potenti [it] potenti ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 estraendo [it] estraendo ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 chiude [it] chiude ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 profondi [it] profondi ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 producendo [it] producendo ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 permettendo [it] permettendo ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 equilibrati [it] equilibrati ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 mancava [it] mancava ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 avvicina [it] avvicina ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 sfrutta [it] sfrutta ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 reagisce [it] reagisce ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 allunga [it] allunga ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 distanze [it] distanze ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 smorzata [it] smorzata ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 commette [it] commette ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 gratuiti [it] gratuiti ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 tennista [it] tennista ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ
04/02/2014 disputando [it] disputando ਉਚਾਰਨ Lilianuccia ਵੱਲੋਂ