ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/07/2010 首都机场 [cjy] 首都机场 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2010 [cjy] 蹦 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2010 [cjy] 巷 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2010 [cjy] 豬 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/07/2010 騙子 [cjy] 騙子 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 回击 [cjy] 回击 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 中国人民银行 [cjy] 中国人民银行 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 春分 [cjy] 春分 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 精明 [cjy] 精明 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 四川 [cjy] 四川 ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 [cjy] 足 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 前头 [cjy] 前头 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 下雪 [cjy] 下雪 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 下雨 [cjy] 下雨 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 圪捣 [cjy] 圪捣 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 疙瘩 [cjy] 疙瘩 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 日本 [cjy] 日本 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 东北 [cjy] 东北 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/05/2010 北京 [cjy] 北京 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 忽悠 [cjy] 忽悠 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 雷人 [cjy] 雷人 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 力学 [cjy] 力学 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 结构 [cjy] 结构 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 设计 [cjy] 设计 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 建筑 [cjy] 建筑 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 圪料 [cjy] 圪料 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 运动 [cjy] 运动 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 吃烟 [cjy] 吃烟 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 圪蹴 [cjy] 圪蹴 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/05/2010 妨祖 [cjy] 妨祖 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ