ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 Porte Maillot [fr] Porte Maillot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 traduire [fr] traduire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 Poincaré [fr] Poincaré ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 biologisme [fr] biologisme ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 andouille [fr] andouille ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 cadavre exquis [fr] cadavre exquis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 exaltation [fr] exaltation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 Huguenot [fr] Huguenot ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 frangipane [fr] frangipane ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 Gilles Brassard [fr] Gilles Brassard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 Jurançon [fr] Jurançon ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 heureux hasard [fr] heureux hasard ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 Le déjeuner sur l'herbe [fr] Le déjeuner sur l'herbe ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2009 pleurnichard [fr] pleurnichard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 menace [fr] menace ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 Claude Crépeau [fr] Claude Crépeau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2009 Cathédrale Notre-Dame de Chartres [fr] Cathédrale Notre-Dame de Chartres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/02/2009 Asnières [fr] Asnières ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 Chantons tous son avènement [fr] Chantons tous son avènement ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 guère [fr] guère ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 Sylvaner [fr] Sylvaner ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 sourcils [fr] sourcils ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 je me présente [fr] je me présente ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 persan [fr] persan ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 regardent [fr] regardent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 Sancerre [fr] Sancerre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 esprit d'escalier [fr] esprit d'escalier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 Parapluies de Cherbourg [fr] Parapluies de Cherbourg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 cadeau [fr] cadeau ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 Qu'est-ce que [fr] Qu'est-ce que ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ