ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] Sylvie Testud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] Vanessa Paradis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] Jean-Pierre Léaud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Fernandel [fr] Fernandel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Jean Reno [fr] Jean Reno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] Patricia Kaas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Dalida [fr] Dalida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] Olivier Martinez ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] Marc Lavoine ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] Michel Piccoli ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Jean Gabin [fr] Jean Gabin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Jean Marais [fr] Jean Marais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] Jean-Pierre Cassel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Annie Girardot [fr] Annie Girardot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] Mathieu Kassovitz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] Ludivine Sagnier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] Philippe Noiret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] Juliette Gréco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] Boby Lapointe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] Gérard Depardieu ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] Jeanne Moreau ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Christian Clavier [fr] Christian Clavier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] Charlotte Gainsbourg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] Marie Laforêt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Julie Delpy [fr] Julie Delpy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Yves Montand [fr] Yves Montand ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] Maurice Chevalier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] Sylvie Vartan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Gaspard Ulliel [fr] Gaspard Ulliel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Jean Vilar [fr] Jean Vilar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ