ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 Savigny [fr] Savigny ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 accueillons [fr] accueillons ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 géographie [fr] géographie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 sortie [fr] sortie ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 fraîche [fr] fraîche ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 formule [fr] formule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 Alpilles [fr] Alpilles ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 prophètes [fr] prophètes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 vraiment [fr] vraiment ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 dauphinoise [fr] dauphinoise ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 héroïquement [fr] héroïquement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 laïcité [fr] laïcité ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 complet [fr] complet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 Jean Genet [fr] Jean Genet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 tuer [fr] tuer ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/12/2008 Vallorcine [fr] Vallorcine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 hôtelier [fr] hôtelier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 bruit [fr] bruit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/12/2008 Dijon [fr] Dijon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 pataud [fr] pataud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 nuageux [fr] nuageux ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 mûre [fr] mûre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 Jean-François Le Sueur [fr] Jean-François Le Sueur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Cédric [fr] Cédric ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Maréchal [fr] Maréchal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Crécy [fr] Crécy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 de Homem-Christo [fr] de Homem-Christo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Guy-Manuel [fr] Guy-Manuel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 gérant [fr] gérant ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 muguet [fr] muguet ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ