ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 cuir [fr] cuir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Bourget [fr] Bourget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 merisier [fr] merisier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 framboise [fr] framboise ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 fougueux [fr] fougueux ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 abyme [fr] abyme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Rachelle [fr] Rachelle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 tartare [fr] tartare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 collier [fr] collier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 quel [fr] quel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 réciproque [fr] réciproque ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 berceuse [fr] berceuse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 L'Occitane [fr] L'Occitane ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/11/2008 pendule [fr] pendule ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/11/2008 Amélie [fr] Amélie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] Maubert-Mutualité ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/11/2008 marché [fr] marché ਉਚਾਰਨ 8 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/11/2008 Œnone [fr] Œnone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/11/2008 rencontrer [fr] rencontrer ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/11/2008 croire [fr] croire ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/11/2008 gingembre [fr] gingembre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2008 Baccalauréat [fr] Baccalauréat ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
16/11/2008 yquem [fr] yquem ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/11/2008 Chantal Goya [fr] Chantal Goya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/11/2008 sochaux [fr] sochaux ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ