ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Proust [fr] Proust ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 malletier [fr] malletier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 guillemets [fr] guillemets ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 fève [fr] fève ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 parfum [fr] parfum ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 patin [fr] patin ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 l'étranger [fr] l'étranger ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 Sarrebourg [fr] Sarrebourg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Erik Satie [fr] Erik Satie ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 gauloises [fr] gauloises ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 toujours [fr] toujours ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 étroite [fr] étroite ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 température [fr] température ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 déshydraté [fr] déshydraté ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 maigre [fr] maigre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 Arles [fr] Arles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 mélodies [fr] mélodies ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 jolie [fr] jolie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Viollet-le-Duc [fr] Viollet-le-Duc ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Thérèse de Lisieux [fr] Thérèse de Lisieux ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 Gisors [fr] Gisors ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Monod [fr] Monod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 mouclade [fr] mouclade ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Daniel Boulud [fr] Daniel Boulud ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Évian-les-Bains [fr] Évian-les-Bains ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Bougnat [fr] Bougnat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 André Gide [fr] André Gide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 boule de neige [fr] boule de neige ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/11/2008 Berlioz [fr] Berlioz ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
08/11/2008 Avène [fr] Avène ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ