ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 aider [fr] aider ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Meursault [fr] Meursault ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Guy Laroche [fr] Guy Laroche ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 vivienne [fr] vivienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Waterloo [fr] Waterloo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 vin [fr] vin ਉਚਾਰਨ 6 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Sartre [fr] Sartre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 montorgueil [fr] montorgueil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 l'etoile [fr] l'etoile ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Tulle [fr] Tulle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Français [fr] Français ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Le Parisien [fr] Le Parisien ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 je parle [fr] je parle ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] Yoann Gourcuff ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] Catherine Deneuve ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 agaçante [fr] agaçante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Michel Serrault [fr] Michel Serrault ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] Fanny Ardant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] Anouk Aimée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] Benoît Magimel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Alain Bashung [fr] Alain Bashung ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] Isabelle Adjani ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] Jean Rochefort ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Louis de Funès [fr] Louis de Funès ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] Jean-Baptiste Maunier ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] Nathalie Baye ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] Daniel Auteuil ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] Carole Bouquet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] Emmanuelle Béart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ