ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 a resin obtained from the trunk of South American trees [en] a resin obtained from the trunk of South American trees ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 crash and burn [en] crash and burn ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 blasted off [en] blasted off ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 rigorous trial and error [en] rigorous trial and error ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 be wedded to [en] be wedded to ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 virtual machine [en] virtual machine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/12/2020 bear cub [en] bear cub ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 trichoid [en] trichoid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 R. Budd Dwyer [en] R. Budd Dwyer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 CSS3 [en] CSS3 ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 preventively [en] preventively ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 pitted [en] pitted ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 toasting [en] toasting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 lumps [en] lumps ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 reinforcing [en] reinforcing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 misting [en] misting ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/07/2014 mass hysteria [en] mass hysteria ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 Beathard [en] Beathard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 Lydia Lassila [en] Lydia Lassila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 ballasox [en] ballasox ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 wombok [en] wombok ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 Eccup [en] Eccup ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 Alan Ritchson [en] Alan Ritchson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 ankylose [en] ankylose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 santalaceae [en] santalaceae ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/07/2014 banderol [en] banderol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2014 George Gamow [en] George Gamow ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2014 Burge [en] Burge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/06/2014 archeologists [en] archeologists ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/06/2014 excitant [en] excitant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ