ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 flava [en] flava ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 Vallate [en] Vallate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 Tangye [en] Tangye ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 hitchie [en] hitchie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 Vern Bullough [en] Vern Bullough ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 Laughton [en] Laughton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 goldite [en] goldite ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 aby [en] aby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 siderophore [en] siderophore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 curating [en] curating ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 placatory [en] placatory ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 bedevilling [en] bedevilling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 chID [en] chID ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 erotophonophilia [en] erotophonophilia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 tenosynovitis [en] tenosynovitis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 Ray Kurzweil [en] Ray Kurzweil ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 bratwurst [en] bratwurst ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 whittled [en] whittled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 epizooty [en] epizooty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 Copyleft [en] Copyleft ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 slusher [en] slusher ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 manifestos [en] manifestos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 all or nothing [en] all or nothing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 bladdery [en] bladdery ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/06/2014 gun carriage [en] gun carriage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2014 veranda [en] veranda ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
26/06/2014 karatbars [en] karatbars ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2014 seeps [en] seeps ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
26/06/2014 Oskaloosa [en] Oskaloosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/06/2014 I’d [en] I’d ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ