ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 brane [en] brane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
23/03/2014 court ruling [en] court ruling ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/03/2014 birthed [en] birthed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2014 quietened [en] quietened ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2014 dawn chorus [en] dawn chorus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2014 boozing [en] boozing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2014 volcanogenic [en] volcanogenic ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/03/2014 snacking [en] snacking ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/04/2013 end-user [en] end-user ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/04/2013 whimperley [en] whimperley ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] Beatriz Azevedo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 Beatriz [pt] Beatriz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 spillovers [en] spillovers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 to be continued [en] to be continued ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 all-purpose [en] all-purpose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 allocated [en] allocated ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 catered [en] catered ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/04/2013 crusading [en] crusading ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 Parlays [en] Parlays ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/04/2013 weight watchers [en] weight watchers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] Nigella Lucy Lawson ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 befit [en] befit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 zane (verb) [en] zane (verb) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 bandaid [en] bandaid ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/04/2013 Irish Sea [en] Irish Sea ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 meef [en] meef ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 biologismo [pt] biologismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 Estados Unidos [pt] Estados Unidos ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
07/04/2013 patinhas [pt] patinhas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ